Kamp – Eğitim – Etkinlik KVKK Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Derin Beyin Eğitim – Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri (“Derin Beyin”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir:

 1. Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda Derin Beyin tarafından işlenen kişisel verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu ‘‘Aydınlatma Metni’’ kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda belirtilen verileri kapsayacaktır:

Kişisel Bilgiler

Kimlik Bilgileri: Kişinin adı, soyadı, doğum tarihi

İletişim Bilgileri: İletişim adresi, cep telefon numarası, e-posta adresi ve size ulaşabileceğimiz diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgileriniz

Ve bunlara ek olarak tüm fotoğraf, video, görüntü ve ses kayıtları

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Derin Beyin tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • Pazarlama – Tanıtım amacıyla medyada, sosyal medyada ve diğer pazarlama faaliyetlerinde kullanılması.
 • Arşiv kayıtları olarak şirket bünyesinde barındırılması
 1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar Ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Derin Beyin tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir. Ayrıca, katılımcının telefon numarası, e-posta adresi yalnızca Derin Beyin’nin faaliyetleri ile  sınırlı olmak üzere Derin Beyin web sitesi, Google, Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest gibi sosyal medya paylaşım platformlarına aktarılabilecektir. Bu amaçlar şunlardır:

 • Yasa gereği ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Derin Beyin’in tanıtımının ve haberlerinin yollanması,
 • Derin Beyinin ve Derin Beyin ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilere hukuki, teknik ve ticari bilgilerin sağlanması.
 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” ve “açık rızanın alınması” hukuki sebebe dayalı olarak kişisel verileriniz internet ortamında ve web sitesinde  elektronik şekilde otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz yukarıdaki hukuki sebepler uyarınca kanuni zamanaşımı süreleri boyunca işlenecektir. Açık rızanıza dayalı olarak kişisel verileriniz ise açık rızanızı geri almadığınız sürece belirtilen amaç ve yöntemlerle işlenecek ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Derin Beyin Eğitim – Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri’nin Güzelyalı Mah. Çaldıran Sok. No:21 D:10 Pendik / İstanbul adresine yazılı olarak veya ‘derinbeyin@gmail.com’ adresine e-posta yolu ile iletebilirsiniz.

Bu haklarınız aşağıda sayılmıştır:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verilerini işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmeli
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 6098 sayılı Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Kişisel Verilere İlişkin Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır.